Ενωση Ραδιοερασυτεχνων Δωδεκανησου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

 

Άρθρο 1ο – Ο Σύλλογος με την επωνυμία “Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Ρόδου

Ιδρυθείς στην Ρόδος στης 7 Αυγούστου 1980, μετονομάζεται σε “ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ο Σύλλογος έχει έδρα την Ρόδο και διέπεται από της διατάξεις του παρόντος καταστατικού

 

Άρθρο 2ο – Σκοπός του Συλλόγου είναι :

Η δια διαλέξεων μαθημάτων, δι’ εκδόσεως περιοδικού, δια τύπου και δια παντός

εν γένει νομίμου μέσου, διάδοση του ραδιοερασιτεχνισμού.

Η προαγωγή των συμφερόντων της Υπηρεσίας Ερασιτέχνη και Υπηρεσίας Ερασιτέχνη μέσω Δορυφόρου και η νομική τους εκπροσώπηση.

Οι ραδιοερασιτεχνικές επικοινωνίες και ο πειραματισμός για την πρόοδο της τέχνης

Και της τεχνικής των ραδιοεπικοινωνιών.

Η εγκατάσταση δικτύων ραδιοεπικοινωνίας, για την παροχή τηλεπικοινωνιακής κάλυψης σε περιπτώσεις καταστροφών, θεομηνιών και εκτάκτων αναγκών, ως προσφορά βοηθείας προς το κοινωνικό σύνολο και αγαθοεργία.

Η προώθηση και διατήρηση των πολιτιστικών σχέσεων, της φιλίας καθώς και των υψηλών ιδανικών της ραδιοερασιτεχνικής αδελφότητας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

Άρθρο 3ο. –Ως μέλη του Συλλόγου είναι δεκτοί πάντες οι ενδιαφερόμενοι για την προαγωγή των σκοπών του Συλλόγου.

Άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ον έτος της ηλικίας τους, μπορούν να είναι μέλη του Συλλόγου με την σύμφωνη γνώμη του πατρός, επιτρόπου ή κηδεμόνα και εφόσον το αναγγείλει εγγράφως προς το Δ.Σ.

Δεν μπορεί να είναι μέλος του Συλλόγου ,ο δι’ αποφάσεως του Δικαστηρίου στερηθείς του δικαιώματος της ελευθέρας ιδρύσεως συνεταιρισμού ή ενώσεων προσώπων και εφ’ όσον διαρκεί η στέρησης.

 

Άρθρο 4ο. –Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε:

Α) Μέλη, β) Τακτικά Μέλη και γ) Επίτιμα Μέλη.

1ον) “Μέλος” καλείται κάθε ενδιαφερόμενος που δεν έχει άδεια λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου, σύμφωνα με τους νόμους του κράτους, εγγράφεται μετά από αίτηση του προς τον Γεν. Γραμματέα και καταβάλει δικαίωμα εγγραφής και συνδρομή τουλάχιστον ενός έτους. ( Ο Γεν. Γραμματέας μπορεί κατά την κρίση του να ζητήσει προηγούμενα την αποδοχή της αίτησης εγγραφής από το Δ.Σ.).

2ον) “Τακτικό μέλος” μπορεί να είναι κάθε μέλος το οποίο ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την προαγωγή του Συλλόγου, έχει οπωσδήποτε συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικιας του, είναι Ελληνικής υπηκοότητας και έχει άδεια λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμου ασυρμάτου, σύμφωνα με τους νόμους του κράτους.

3ον) “Επίτιμο Μέλος” μπορεί να είναι με πρόταση του Δ.Σ. και κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εξέχουσα προσωπικότητα ή άτομο που έχει προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο, στο ραδιοερασιτεχνισμό ή στο Σύλλογο.

Από τις παραπάνω κατηγορίες μόνο τα ταμειακά εντάξει Μέλη και Τακτικά Μέλη έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

 

Άρθρο 5ο. –Τα μέλη καταβάλλουν για την εγγραφή τους, δικαίωμα εγγραφής δρχ. 1000 και ετήσια συνδρομή δρχ. 6000.

Μέλη που ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με ειδικές ανάγκες, ανάπηροι κ.λ.π, και εκδίδουν ή ανανεώνουν την άδεια τους, λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού ασυρμάτου ατελώς, μετά από αίτηση τους, καταβάλουν δικαίωμα εγγραφής δραχμών 1000 και ετήσια συνδρομή ίση με το ήμισυ της ετήσιας συνδρομής Μέλους.

Η Γ.Σ μετά από πρόταση του Δ.Σ. μπορεί να μεταβάλλει τα ανωτέρω ποσά.

Τα Επίτιμα Μέλη απαλλάσσονται από οποιανδήποτε οικονομική υποχρέωση προς τον Σύλλογο,

 

Άρθρο 6ο. –Ταμειακώς εντάξει μέλη θεωρούνται εκείνα που έχουν καταβάλλει την τρέχουσα ετήσια συνδρομή τους.

 

Άρθρο 7ο. –Παύουν να είναι μέλη του Συλλόγου και συνεπώς διαγράφονται του μητρώου του Συλλόγου οι εγγράφως παραιτούμενοι, η παραίτηση δε πρέπει να υποβάλλεται τρεις τουλάχιστον μήνες προ της λήξεως του έτους και ισχύει για το τέλος αυτού.

Η πειθαρχική εξουσία επί των μελών του Συλλόγου ασκείται από το Δ.Σ και της Γενικης Συνέλευσης.

Οι σχετικές ποινές που μπορούν να επιβληθούν είναι:

Α) Η επίπληξης επιβαλλομένη από το Δ.Σ σε περιπτώσεις διαγωγής ή συμπεριφοράς μέλους, αντιθέτου προς τους ευγενείς σκοπούς του Σωματείου, ήσσονος σημασίας,

Β) Η πρόσκαιρος και μέχρις έτους αποβολή μέλους από το Σωματείο, επιβαλλομένη από το Δ.Σ για καθυστέρηση εισφορών πέρα του εξαμήνου και

Γ) Η οριστική αποβολή, επιβαλλομένη εάν μεν αφορά καθυστέρηση εισφορών πέρα του έτους, από το Δ.Σ, εάν δε αφορά την διαγωγή εις τους ευγενείς σκοπούς της ενώσεως ή σε ενέργειες επιβλαβής για τον σκοπό και την εν γένει λειτουργεία του Συλλόγου ή βαρεία παράβαση του παρόντος καταστατικού της Ενώσεως, από την Γενική Συνέλευση.

Κατά της αποφάσεως του Δ.Σ. περί διαγραφής, το διαγραφέν μέλος μπορεί να προσφύγει εντός μηνός της κοινοποιήσεως της αποφάσεως, στην Γενική Συνέλευση,η οποία αποφασίζει οριστικά.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

 

Άρθρο 8ο. - Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές Συμβούλιο αποτελούμενο από μέλη εκλεγμένα ανά διετία από την πλειοψηφία των μελών της Γενικής Συνελεύσεως με μυστική ψηφοφορία. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκλέγεται απ’ ευθείας από την Γενική Συνέλευση.

Το Συμβούλιο εκλέγει κατά την πρώτη του συνεδρίαση, εκ των μελών του, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και ένα μέλος σύμφωνα με τα προσόντα και τις δυνατότητες καθ’ενός, ταυτόχρονα δε με την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση και δύο αναπληρωματικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι καλούνται να αναπληρώσουν τα μέλη του Δ.Σ., ανάλογα με την σειρά εκλογής των, σε περιπτώσεις θανάτου, παραιτήσεως, ή διαγραφής αυτών.

Σε περίπτωση παραιτήσεως του Προέδρου καλείται η Γενική Συνέλευση εντός του μηνός και προβαίνει στην εκλογή νέου Προέδρου. Ο Αντιπρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας, ο Ταμίας και το Μέλος μπορούν ελεύθερα να ανακληθούν με απόφαση του Δ.Σ.

 

Άρθρο 9ο. – Η Διοίκηση του Συλλόγου αποτελείται αποκλειστικά από πρόσωπα που έχουν πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία.

 

Άρθρο 10ο. – Αποκλείεται από την Διοίκηση μέλος του Σωματείου που έχει στερηθεί αυτοδικαίως ή κατόπιν δικαστικής αποφάσεως των πολιτικών του δικαιωμάτων και εφ’όσον διαρκεί η στέρηση.

 

Άρθρο 11ο. – Τα μέλη της διοικήσεως δεν μπορούν να παρέχουν εργασία επ’ αμοιβή ή να συνάπτουν συμβάσεις που συνεπάγονται την λήψη αμοιβής με προσφορά πάσης φύσεως άλλων υπηρεσιών ή που αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους μέσω αναλήψεως έργου, προμήθειας ή οποιασδήποτε άλλης παροχής προς το Σωματείο.

 Άρθρο 12ο. – Το διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του λαμβάνει κάθε μέτρο κατάλληλο για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου, συνέρχεται σε συνεδρίαση τακτικά κάθε μήνα, έκτακτα όποτε παραστεί ανάγκη ή ζητηθή εγγράφως από τρία τουλάχιστον μέλη του.

Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. λογίζονται σε απαρτία όταν παρίστανται τέσσερα τουλάχιστον από τα μέλη του, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων και σε ισοψηφία υπερτερεί η ψήφος του Πρόεδρου.

Εάν ματαιωθεί η συνεδρίαση λόγω έλλειψης απαρτίας καλείται και δεύτερη της οποίας οι αποφάσεις θεωρούνται έγκυρες εάν παρίστανται τρία μόνο μέλη, οπότε απαιτείται ομοφωνία των μελών για την λήψη των αποφάσεων.

Προ πάσης συζητήσεως στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. αναγιγνώσκονται τα καθαρογραμμένα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης και επικυρώνονται εφ’όσον υπογραφούν από τους παριστάμενους σε αυτήν μελών του Δ.Σ.

Άρθρο 13ο. -Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρείς συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις θεωρείτε παραιτηθέν και αντικαθίσταται από το Δ.Σ. με ένα εκ των κατά σειρά πλειοψηφίας αναπληρωματικών

Το διοικητικό Συμβούλιο προπαρασκευάζει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί τις αποφάσεις της για χειριστεί την περιουσία τους λόγους που ασχολείται με την επίτευξη των ευγενών σκοπών του Συλλόγου.

Άρθρο 14ο. -Το Δ.Σ. μετά από συνεδρίαση του, μπορεί να συγκροτήσει επιτροπή εκ των μελών του Συλλόγου, για την προώθηση των εργασιών και συμφερόντων του Συλλόγου.

Άρθρο 15ο. -Ο πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύλλογο ενώπιον πάσης διοικητικής η δικαστικής αρχής και υπογράφει τα εντάλματα και τα πρακτικά εάν δε απουσιάζει αναπληρούται από τον Αντιπρόεδρο, καθώς ενεργεί και παρίσταται κατά τις υποδείξεις του κωλυόμενου προέδρου

Άρθρο 16ο. -Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα αρχεία του Συλλόγου και κρατά την αλληλογραφία αυτού και τα πρακτικά των συνεδριάσεών,  προσυπογράφει μετά του Προέδρου σε όλα τα εντάλματα και τα έγγραφα.

Τον Γενικό Γραμματέα μου βοηθά και αναπληρεί ένα εκ των μελών του Συμβουλίου εκλεγόμενο από το Δ/κό Συμβούλιο.

 

Άρθρο 17ο. - Ο Ταμίας διαχειρίζεται υπεύθυνα την περιουσία της Ενώσεως, προβαίνει σε δαπάνες που το Δ.Σ. θεωρεί επιβεβλημένες για τη λειτουργία ή τις επιδιώξης της Ενώσεως, μέριμνα για την είσπραξη των συνδρομών των μελών της Ενώσεως και κάθε άλλου πόρου, είναι δε υποχρεωμένος να καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό της Ενώσεως κάθε χρηματικό ποσό το οποίο υπερβαίνει το ποσό που έχει καθοριστεί μετά από πρόταση του Δ.Σ. από την Γ.Σ. Το υπόλοιπο το κρατάει για την αντιμετώπιση των δαπανών της Ενώσεως.

Η Ένωση μπορεί μετά από σχετική απόφασή του Δ.Σ να διατηρεί τραπεζικούς λογα -ριασμούς οποιασδήποτε μορφής σε Ελληνικές τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.

Για κάθε δαπάνη που γίνεται για λογαριασμό της Ενώσεως ο Ταμίας λαμβάνει απόδειξη στο όνομα της Ενώσεως, και προβαίνει σε ανάληψη από τον τραπεζικό λογαριασμό αυτής, πάντως ποσού, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. και έχοντας πάντα ειδική εξουσιοδότηση προσυπογεγραμμένη από τον πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

Για την εξόφληση δαπανών μπορεί να προβαίνει επίσης στην έκδοση τραπεζικών επιταγών απαραίτητα προσυπογεγραμμένων επίσης από τον Πρόεδρο και του Γεν. Γραμματέα η του νόμιμους ως αναπληρωτές τους.

Τηρεί επιμελώς τα παραστατικά της κινήσεως του ταμείου, και μεριμνά για την υπογραφή αυτών από τον Πρόεδρο ή του νόμιμου αναπληρωτή του καθώς και το βιβλίο του ταμείου όπου καταχωρεί κάθε είσπραξη η πληρωμή

Γνωστοποιήσει στο Γεν. Γραμματέα τις πραγματοποιούμενες εισπράξεις από τις συν -δρομές των μελών για την ενημέρωση των μερίδων των μελών στο μητρώο.

Κάθε μήνα υποβάλει στο Δ.Σ. κατάσταση της κινήσεως του ταμείου του προηγούμενου μηνός, ανά εξάμηνο κατάσταση μελών με καθυστερημένες συνδρομές και τέλος συντάσσει τον ισολογισμό κάθε χρήσεως.

Ο ταμίας αναπληρώνεται η συνεργάζεται με προσωπική του πάντοτε ευθύνη, κατά την άσκηση των παραπάνω καθηκόντων του μ’ ένα από τα μέλη του Δ.Σ. 

Άρθρο 18ο. –Η παρά του Σωματείου αγορά και κτίση ακινήτων ή κινητών σημαντικής Αξίας γίνεται πάντοτε μετά από έγκριση της Συνελεύσεως των μελών. Εκμετάλλευση Της περιουσίας του Σωματίου, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συνεπάγεται Ανάμιξη του σε κερδοσκοπική επιχείρηση.

 

Άρθρο 19ο. –Η περιουσία του σωματείου δεν μπορεί να διατίθεται για σκοπούς διάφορους από τους προβλεπόμενους στο καταστατικό.

 Άρθρο 20ο. –Κληρονομιές ή δωρεές γίνονται δεκτές μετ’ από έγκριση της Συνελεύσεως των μελών και με την πλειοψηφία των μισών τουλάχιστον μελών του σωματείου.

Κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές υπέρ του σωματείου με ορισμένους όρους γίνονται δεκτές μετ’ από έγκριση της συνελεύσεως των μελών του σωματείου και διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους του διαθέτου ή δωρητού.

Οι δωρεές προς το σωματείο γίνονται επωνύμως.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 

Άρθρο 21ο. –Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά κάθε αρχή νέου έτους, εντός του μηνός Ιανουαρίου και εκτάκτως όποτε το κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. ή όποτε το ζητήσει εγγράφως με αίτηση του και με καθορισμένο θέμα το  ένα εικοστό (1/20) των ταμειακά εντάξει Μελών και Τακτικών Μελών του συλλόγου. Στην Γ.Σ. πρέπει απαραιτήτως να παρίστανται τα ¾ των αιτούντων, διαφορετικά κρίνεται άκυρη, μη επαναλαμβανόμενη.

Οι Γενικές Συνελεύσεις μετ’ αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής επιτροπής συγκαλείται τακτικώς ανά διετία και εντός των μηνών Οκτωβρίου -

Νοεμβρίου. Οι προσκλήσεις για τις Γ.Σ. γίνονται εγγράφως ή με δημοσίευση σε δύο εφημερίδες των Δωδεκανήσων, για μεν την ετήσια ή τις έκτακτες Γ.Σ. πριν τουλάχιστον

7 ημέρες, για δε την ανά διετία μετ’ αρχαιρεσιών πριν τουλάχιστον 10 μέρες .

 

Άρθρο 22ο. –Οι Γενικές Συνελεύσεις γίνονται πάντοτε στην πόλη της Ρόδου, έδρα ιδρύσεως του Συλλόγου.

 

Άρθρο 23ο. –Οι Γενικές Συνελεύσεις βρίσκονται εν απαρτία παρισταμένων του ½ των ταμειακώς εντάξει Μελών και Τακτικών Μελών. Μη γενομένης απαρτίας, η Γ.Σ. συνέρχεται μετά οκταήμερο, και ευρίσκεται σε απαρτία οσωνδήποτε μελών.

Στις Γενικές Συνελεύσεις κάθε έτους γίνεται λογοδοσία των πεπραγμένων του  περασμένου έτους και ο ταμειακός απολογισμός, γίνεται ανάγνωση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ψηφίζεται ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους.

Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών.

 

Άρθρο 24ο. –Στις Γενικές Συνελεύσεις ανά διετία μετ’ αρχαιρεσιών, οι υποψήφιοι για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής πρέπει να υποβάλουν τις   αιτήσεις υποψηφιότητας των έως την 15η μέρα πριν την Γενική Συνέλευση.

Το Δ.Σ. εντός 4 ημερών από την λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων ανακηρύττει τους υποψηφίους και ελέγχει μόνον τα τυπικά προσόντα αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

Τα Μέλη και Τακτικά Μέλη των άλλων νησιών μπορούν να ψηφίζουν κατά τις Γ.Σ. των αρχαιρεσιών για ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε αποστέλλοντας τα ψηφοδέλτια του μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (τα ψηφοδέλτια και ο σφραγισμένος φάκελος έχουν σταλεί σε αυτούς από το Δ.Σ.) τον οποίον στην συνέχεια εσωκλείνουν σε έτερο φάκελο και αποστέλλουν στην ταχυδρομική θυρίδα της Ενώσεως και στο όνομα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μια ημέρα πριν την καθορισμένη ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως θα παραλαμβάνει από την ταχυδρομική θυρίδα τους φακέλους ο Πρόεδρος και θα τους παραδίδει  με απόδειξη στην Εξελεγκτική Επιτροπή.

Η εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από δύο μέλη της Ενώσεως και εκλέγεται από την Γενικής Συνέλευση την ημέρα των αρχαιρεσιών και με την έναρξη της Γ.Σ.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας και την διαλογή της ψηφοφορίας όπου και παραδίδει εις το Δ.Σ., και ενημερώνεται ο Γεν. Γραμματέας.

Η νέα Διοίκηση παραλαμβάνει αφού συσταθεί σε σώμα κατά το άρθρο 8 του παρόντος, μετά το τέλος του έτους κατά το οποίο διενεργήθηκαν οι αρχαιρεσίες και οπωσ- δήποτε μέχρι την (10η) δεκάτη Ιανουαρίου, οπότε παύει και η θητεία του απερχόμενου Δ.Σ. Μέχρι τότε ενημερώνεται υποχρεωτικά για τα τρέχοντα η εκκρεμή θέματα του Συλλόγου από το απερχόμενο Δ.Σ.

 

Άρθρο 25ο. –Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από δύο εκ των Μελών και Τακτικων Μελών, εκλέγεται όπως το Δ.Σ. από την Γενική Συνέλευση ανά διετία και υποβάλει στην Γενική Συνέλευση κάθε έτους την έκθεση της επί της περιουσιακής διαχειρίσεως και καταστάσεως του Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 

Άρθρο 26ο. –Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται κατά το Νόμο ή αυτοδικαίως    εάν ο αριθμός των μελών μειωθεί κάτω των είκοσι (20), η δε περιουσία του περιέχεται  σε Ελληνική Τράπεζα, έως ότου ιδρυθεί εκ νέου Ραδιοερασιτεχνικός Σύλλογος οπότε αναλαμβάνει την περιουσία.

 

Άρθρο 27ο. –Η τροποποίηση του Καταστατικού επιτρέπεται εφ’όσον ζητηθεί εγγράφως από το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον των Ταμειακώς εντάξει Μελών και Τακτικών Μελών ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, οπότε καλείται ιδιαίτερη Γενική Συνέ-λευση έχων σαν θέμα τροποποίηση του καταστατικού. Στη Γενική Συνέλευση αυτή   πρέπει να παρίστανται το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστων των ταμειακώς εντάξει Μελών και Τακτικών Μελών, η δε σχετική απόφαση μπορεί να ληφθεί με την πλειοψηφία  των τριών τετάρτων (3/4) παρευρισκομένων μελών. 

Άρθρο 28ο. –Σε μία από τις πρώτες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε   έτους, ο Ταμίας οφείλει να υποβάλει κατάσταση των μελών που έχουν καθυστερήσει     τις συνδρομές τους και το Διοικητικό Συμβούλιο, με εγκύκλιο προς τους καθυστερούντες, υπενθυμίζει τις διατάξεις του Νόμου.

 

Άρθρο 29ο. –Οι προσφέροντες στο ταμείο της Ενώσεως ποσό άνω των 50.000 δραχμών και μέχρι 500.000 ανακηρύσσονται δωρητές

Οι από 500.001 μέχρι 5.000.000 ευεργέτες και οι προσφέροντες άνω των 5.000.000 μεγάλοι ευεργέτες.

Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να αναπροσαρμοστούν μετά από πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

Άρθρο 30ο. – Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή και φέρει περιφερειακώς τις λέξεις ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ και το έτος ιδρύσεως 1980 και στο μέσον το σήμα του Συλλόγου, το οποίο είναι ρομβοειδές και φέρει στις τρείς άνω γωνίες τα αρχικά γράμματα του τίτλου του Συλλόγου (Ε.Ρ.Δ) , στο μέσο δε του ρόμβου, τα σύμβολα της κεραίας ραδιοφώνου, πηνίου και γειώσεως.

 Άρθρο 310. –Τα μέλη του Συλλόγου πρέπει απαραίτητα να γνωρίζουν και τον Ειδικό Κανονισμό και να φροντίζουν να συμμορφώνονται αυστηρά προς στις διατάξεις του.

 

Άρθρο 32ο. –Οι ιδρυτές του Συλλόγου είναι αυτοδικαίως μέλη αυτού άνευ άλλης διατυπώσεως.

 Για την εφαρμογή του παρόντος, η θητεία του Δ.Σ. που θα διενεργήσει την πρώτη Γ.Σ. μετ’αρχαιρεσιών σύμφωνα με τα παραπάνω λήγει με την παραλαβή της Διοίκη-      σης από το νέο Δ.Σ. που σε κάθε περίπτωση γίνεται μέχρι την δεκάτη Ιανουαρίου.

 

Ρόδος 20 Οκτωβρίου 1996

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 


ΠΑΝ. ΚΑΒΒΑΛΑΚΗΣ               ΛΕΥΤ. ΚΑΦΕΝΖΑΚΗΣ

SV5AZK                                    SV5BYP

 

 

 

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το καταστατικό του Συλλόγου σε μορφή PDF εδώ και σε μορφή WORD εδώ